محصولات
مدرسه

مدارس قابل حمل :

در سالهای اخیر نوسانات تعداد دانش آموزان در روستاها  موجب آن شده که در مناطقی از کشور  بعد از مدتی  نیاز به احداث مدرسه نباشد . و یا مدارس ساخته شده  بلا استفاده باقی بمانند .استفاده از مدارس قابل حمل در حل این مشکل بسیار راه گشا خواهد بود. 
 
  • 1
  • 2