محصولات

سینگل پانل

سینگل پانل

 سینگل پانل سینگل پانل - Single panel ابتدا از سال 1976 توسط پژوهشگران آمريكایی طراحی و مورد استفاده قرار گرفت و بعد از آن شركت های EVG اتريش و  M2ايتاليا با ورود به این صنعت، تحقيقات فنی آنرا ادامه دادند. این روش تاكنون در بسياری از كشو…