ویدیوهای آموزشی پایکاربنیان پانل مربوط به تری دی پانل و تست زلزله ساختمان ساخته شده با انواع ۳D پنل و ویدیوهای آموزشی تریدی پنل و…. بارگذاری شده است :

تست زلزله ساختمان ساخته شده با تری دی پنل پایکاربنیان پانل

تری دی پانل دابل Double panel system

دیوار ۳Dپانل سینگل پنل- Single panel system

پروژه های پایکاربنیان پانل – تی ری دی پنل

دیوار ۳Dپانل -شرکت M2 ایتالیا

دیوار ۳Dپانل سینگل پنل- Single panel system