پرکاربردترین محصول شرکت پایکاربنیان پانل؛ دیوار تری دی پانل (3D Panel) می باشد شامل سه دسته زیر می شود:
1. “سینگل پانل غیر بارور یا پنل تک پارتیشن سبک(single panel)
2. سینگل پانل بارور (Single Panel)
3.پانل دوبل(قالب عایق ماندگار-RICF) — دابل پانل (Double Panel )