این دسته از محصولات شرکت پایکاربنیان پانل مربوط به اتصالات است که نوعی شبکه جوش شده (مش) است که به اشکال تخت ، Lشکل , Uشکل و نبشی ورقدار تولید می شوند .