3d panel

مواد اولیه مورداستفاده در پانل‌های سه‌بعدی (۳D Panel)

 

مواد اولیه مورداستفاده در پانل‌های سه‌بعدی (۳D Panel) به شرح زیر می باشد:

۱)پلی استایرن منبسط شونده (P.S)

۱-۱) مطابق استاندارد ملی ایران به شماره ۱۵۸۴ می‌باشد

۲-۱) هسته عایق از فوم پلی استایرن منبسط شونده که دارای حداقل چگالی m۳/kg 15 می‌باشد.

۳-۱) هسته عایق تحت آزمایش استاندارد ASTM E84 دارای حداکثر شاخص گسترش شعله ۲۵ و حداکثر شاخص گسترش دود ۴۵۰ می‌باشد.

۴-۱) هسته عایق هنگامی‌که مطابق استاندارد ASTM C236 آزمایش شود، دارای حداکثر پتانسیل گرمایی ۶۸ MJ/m۲ می‌باشد.

۵-۱) مشخصات فیزیکی و مکانیک پلی استایرن قابل انبساط مطابق جدول ذیل، برگرفته از نشریه شماره ۳۸۵

خواص فیزیکی پلی استایرن واحد مقدار استاندارد
حداقل وزن مخصوص kg/m3 ۱۵ DIN 53420
ضریب هدایت حرارتی W/moC ۰۳۸/۰ – ۰۳۶/۰ DIN 52612
تنش فشاری در کرنش ۱۰% MPa ۱۱/۰ – ۰۶/۰ DIN 53421
مقاومت فشاری در کرنش کمتر از ۲% MPa ۲۵/۰ – ۰۱۵/۰ DIN 53421
مقاومت خمشی MPa ۳۰/۰ – ۰۶/۰ DIN 53421
مقاومت برشی MPa ۱۳/۰ – ۰۸/۰ DIN 53423
مقاومت کششی MPa ۲۹/۰ – ۱۱/۰ DIN 53427
ضریب ارتجاعی MPa ۲/۵ – ۶/۱ DIN 53430
مقاومت حرارتی کوتاه‌مدت C o ۳۰/۰ – ۰۶/۰ DIN 53423
ضریب انبساط حرارتی I/K ۵- ۱۰ x 7-5 DIN 53423
ظرفیت گرمایی ویژه J/kg K ۱۲۱۰ DIN 4108
میزان جذب آب پس از ۷ روز درصد وزنی ۵/۱ – ۵/۰ DIN 53434
میزان جذب آب پس از ۲۸ روز درصد وزنی ۳ – ۱ DIN 53434

 

۲) فولاد

انواع فولاد مصرفی در سازه‌های پانلی (سه‌بعدی) می‌بایست مطابق استانداردهای معتبر تولیدشده و دارای برگه شناسایی کارخانه سازنده باشد.

فولاد مصرفی در سازه‌های پانلی به سه دسته شبکه جوش شده، برش گیر و میلگرد دسته‌بندی می‌شوند. هریک از این انواع در سازه پانلی عملکردی مشخص دارد که باید مطابق عملکرد مورد انتظار، از ویژگی لازم برخوردار باشد.

3d panel

 

۱-۲) شبکه جوش شده

۱-۱-۲) لازم است فولاد مصرفی در شبکه جوش شده از نوع سرد کشیده شده ساده (بدون آج) باشد.

۲-۱-۲) قطر اسمی مفتول‌های شبکه جوش شده از ۵/۲ میلی‌متر تا ۶ میلی‌متر می‌باشد. درهرحال برای پانل‌های باربر چگالی عرضی مساحت مفتول‌های تاروپود (نسبت به سطح مقطع مفتول بر فاصله آزاد بین مفتول‌ها) نباید کمتر از ۱۲/۰ میلی‌متر اختیار شود.

۳-۱-۲) قطر مفتول‌های تار با مفتول‌های پود می‌تواند متفاوت باشد، ولی درهرصورت قطر اسمی مفتول کوچک‌تر نباید از ۶۰% قطر مفتول دیگر، کمتر باشد.

۴-۱-۲) ابعاد چشمه (فاصله بین دوتار یا دو پود متوالی) شبکه جوش شده در محدوده ۴۰ تا ۱۰۰ میلی‌متر می‌باشد که چشمه به ابعاد ۵۰ یا ۸۰ میلی‌متر توصیه می‌شود. ابعاد شبکه برحسب طول ناخالص تعیین می‌شود.

۵-۱-۲) تمام شبکه جوش شده در سازه‌های پانلی باید با ماشین‌آلات خودکار ساخته شوند، به‌طوری‌که محل تقاطع تارها و پودهای شبکه به روش جوشکاری مقاومتی الکتریکی به هم متصل شوند تا اتصال‌های مقاوم در برابر برش، طبق بند ۲-۱-۹ به وجود آید.

۶-۱-۲) مشخصات مکانیکی مفتول‌های بکار رفته در شبکه جوش شده باید مطابق جدول زیر باشد. این مشخصات از آزمایش کشش، مطابق استاندارد ASTM A370 و رابطه زیر برای محاسبه درصد کاهش سطح مقطع به دست می‌آیند.

 

فرمول

 

 

 

جدول مشخصات مکانیکی مفتول

واحد ۲/۳>d میلی‌متر ۲/۳≤d میلی‌متر
حداقل مقاومت نهایی کششی MPa ۵۱۵ ۴۸۵
حداقل مقاومت جاری شدن MPa ۴۵۰ ۳۸۵
حداقل کاهش سطح مقطع* درصد ۳۰ ۳۰

d = قطر مفتول

*برای مفتول‌هایی که مقاومت کششی آن‌ها بیشتر از ۶۹۰ مگا پاسکال باشد، کاهش سطح مقطع نباید کمتر از ۲۵% باشد.

 

 

۷-۱-۲) درصورتی‌که تنش جاری شدن مفتول‌های به‌کاررفته در شبکه از ۴۲۰ مگا پاسکال فراتر رود، باید نظیر کرنش معادل ۰۰۳۵/۰ مبنای محاسبات حد تسلیم در نظر گرفته شود.

۸-۱-۲) لازم است مفتول‌های شبکه جوش شده، هنگامی‌که در دمای متعارف حول یک میله به قطر خود به‌اندازه ۱۸۰ درجه خم می‌گردند، بدون ترک‌خوردگی سطح بیرونی به‌صورت خم‌شده باقی بمانند.

۹-۱-۲) حداقل متوسط مقاومت برشی، برحسب نیوتن، نباید کمتر از ۲۴۰ برابر سطح اسمی کوچک‌ترین مفتول شبکه، برحسب میلی‌متر مربع، باشد.

۱۰-۱-۲) مقاومت نهایی کششی مفتول‌های شبکه جوش شده پس از انجام جوش مقاومتی نباید کمتر از ۹۵ درصد مقاومت نهایی مفتول باشد.

3dpanel

۲) برش گیر

ویژگی‌های فولادهای سرد اصلاح‌شده ساده (بدون آج) بکار رفته دربرش گیر پانل به شرح زیر می‌باشد.

۲-۲-۱)  قطر برش گیر، فاصله برش گیرها در مقطع عرضی و زاویه برش گیر در مقطع طولی باید بر مبنای ظرفیت نیروی برش ناشی از خمش در پانل محاسبه گردد.

۲-۲-۲) قطر برش گیر نباید بیش از ۶۰% از قطر مفتول‌های تار یا پود اختلاف داشته باشد.

۲-۲-۳ ) رواداری های هندسی مجاز برای برش گیر باید مطابق جدول زیر باشد.

رواداری هندسی مجاز برش گیرها

ردیف عامل واحد رواداری
۱ قطر برش گیر میلی‌متر ۳%±
۲ *تابیدگی برش گیر میلی‌متر ۱%طول برش گیر

*منظور از تابیدگی برش گیر، میزان انحراف از محور طولی آن، محور متصل‌کننده ابتدا و انتهای برش گیر، می‌باشد.

۲-۲-۴) مشخصات مکانیکی برش گیرها مشابه مشخصات مفتول شبکه جوش شده، بندهای ۲-۱-۶ الی ۲-۱-۱۰، می‌باشد.

۳) میلگرد

میلگردهای مصرفی در سازه پانلی از نوع آجدار، مشابه میلگردهای مصرفی در بتن‌آرمه بوده که مشخصات آن در آیین‌نامه بتن ایران درج گردیده است.