مواد اولیه مورداستفاده در پانل‌های سه‌بعدی (۳D Panel)

مواد اولیه مورداستفاده در پانل‌های سه‌بعدی (۳D Panel) به شرح زیر می باشد:

۱)پلی استایرن منبسط شونده (EPS)

۱-۱) مطابق استاندارد ملی ایران به شماره ۱۵۸۴ می‌باشد

۲-۱) هسته عایق از فوم پلی استایرن منبسط شونده که دارای حداقل چگالی m۳/kg 15 می‌باشد.

۳-۱) هسته عایق تحت آزمایش استاندارد ASTM E84 دارای حداکثر شاخص گسترش شعله ۲۵ و حداکثر شاخص گسترش دود ۴۵۰ می‌باشد.

۴-۱) هسته عایق هنگامی‌که مطابق استاندارد ASTM C236 آزمایش شود، دارای حداکثر پتانسیل گرمایی ۶۸ MJ/m۲ می‌باشد.

۵-۱) مشخصات فیزیکی و مکانیک پلی استایرن قابل انبساط مطابق جدول ذیل، برگرفته از نشریه شماره ۳۸۵

خواص فیزیکی پلی استایرنواحدمقداراستاندارد
حداقل وزن مخصوصkg/m3۱۵DIN 53420
ضریب هدایت حرارتیW/moC۰۳۸/۰ – ۰۳۶/۰DIN 52612
تنش فشاری در کرنش ۱۰%MPa۱۱/۰ – ۰۶/۰DIN 53421
مقاومت فشاری در کرنش کمتر از ۲%MPa۲۵/۰ – ۰۱۵/۰DIN 53421
مقاومت خمشیMPa۳۰/۰ – ۰۶/۰DIN 53421
مقاومت برشیMPa۱۳/۰ – ۰۸/۰DIN 53423
مقاومت کششیMPa۲۹/۰ – ۱۱/۰DIN 53427
ضریب ارتجاعیMPa۲/۵ – ۶/۱DIN 53430
مقاومت حرارتی کوتاه‌مدتC o۳۰/۰ – ۰۶/۰DIN 53423
ضریب انبساط حرارتیI/K۵- ۱۰ x 7-5DIN 53423
ظرفیت گرمایی ویژهJ/kg K۱۲۱۰DIN 4108
میزان جذب آب پس از ۷ روزدرصد وزنی۵/۱ – ۵/۰DIN 53434
میزان جذب آب پس از ۲۸ روزدرصد وزنی۳ – ۱DIN 53434

۲) فولاد

انواع فولاد مصرفی در سازه‌های پانلی (سه‌بعدی) می‌بایست مطابق استانداردهای معتبر تولیدشده و دارای برگه شناسایی کارخانه سازنده باشد.

تری دی پانل های باربر و غیر باربر
ادامه مطلب

فولاد مصرفی در سازه‌های پانلی به سه دسته شبکه جوش شده، برش گیر و میلگرد دسته‌بندی می‌شوند. هریک از این انواع در سازه پانلی عملکردی مشخص دارد که باید مطابق عملکرد مورد انتظار، از ویژگی لازم برخوردار باشد.

3d panel

۱-۲) شبکه جوش شده

۱-۱-۲) لازم است فولاد مصرفی در شبکه جوش شده از نوع سرد کشیده شده ساده (بدون آج) باشد.

۲-۱-۲) قطر اسمی مفتول‌های شبکه جوش شده از ۵/۲ میلی‌متر تا ۶ میلی‌متر می‌باشد. درهرحال برای پانل‌های باربر چگالی عرضی مساحت مفتول‌های تاروپود (نسبت به سطح مقطع مفتول بر فاصله آزاد بین مفتول‌ها) نباید کمتر از ۱۲/۰ میلی‌متر اختیار شود.

۳-۱-۲) قطر مفتول‌های تار با مفتول‌های پود می‌تواند متفاوت باشد، ولی درهرصورت قطر اسمی مفتول کوچک‌تر نباید از ۶۰% قطر مفتول دیگر، کمتر باشد.

۴-۱-۲) ابعاد چشمه (فاصله بین دوتار یا دو پود متوالی) شبکه جوش شده در محدوده ۴۰ تا ۱۰۰ میلی‌متر می‌باشد که چشمه به ابعاد ۵۰ یا ۸۰ میلی‌متر توصیه می‌شود. ابعاد شبکه برحسب طول ناخالص تعیین می‌شود.

۵-۱-۲) تمام شبکه جوش شده در سازه‌های پانلی باید با ماشین‌آلات خودکار ساخته شوند، به‌طوری‌که محل تقاطع تارها و پودهای شبکه به روش جوشکاری مقاومتی الکتریکی به هم متصل شوند تا اتصال‌های مقاوم در برابر برش، طبق بند ۲-۱-۹ به وجود آید.

۶-۱-۲) مشخصات مکانیکی مفتول‌های بکار رفته در شبکه جوش شده باید مطابق جدول زیر باشد. این مشخصات از آزمایش کشش، مطابق استاندارد ASTM A370 و رابطه زیر برای محاسبه درصد کاهش سطح مقطع به دست می‌آیند.

فرمول

جدول مشخصات مکانیکی مفتول

واحد۲/۳>d میلی‌متر۲/۳≤d میلی‌متر
حداقل مقاومت نهایی کششیMPa۵۱۵۴۸۵
حداقل مقاومت جاری شدنMPa۴۵۰۳۸۵
حداقل کاهش سطح مقطع*درصد۳۰۳۰
فناوری و نوآوری در تری دی پانل
ادامه مطلب

d = قطر مفتول

*برای مفتول‌هایی که مقاومت کششی آن‌ها بیشتر از ۶۹۰ مگا پاسکال باشد، کاهش سطح مقطع نباید کمتر از ۲۵% باشد.

۷-۱-۲) درصورتی‌که تنش جاری شدن مفتول‌های به‌کاررفته در شبکه از ۴۲۰ مگا پاسکال فراتر رود، باید نظیر کرنش معادل ۰۰۳۵/۰ مبنای محاسبات حد تسلیم در نظر گرفته شود.

۸-۱-۲) لازم است مفتول‌های شبکه جوش شده، هنگامی‌که در دمای متعارف حول یک میله به قطر خود به‌اندازه ۱۸۰ درجه خم می‌گردند، بدون ترک‌خوردگی سطح بیرونی به‌صورت خم‌شده باقی بمانند.

۹-۱-۲) حداقل متوسط مقاومت برشی، برحسب نیوتن، نباید کمتر از ۲۴۰ برابر سطح اسمی کوچک‌ترین مفتول شبکه، برحسب میلی‌متر مربع، باشد.

۱۰-۱-۲) مقاومت نهایی کششی مفتول‌های شبکه جوش شده پس از انجام جوش مقاومتی نباید کمتر از ۹۵ درصد مقاومت نهایی مفتول باشد.

3dpanel

۲) برش گیر

ویژگی‌های فولادهای سرد اصلاح‌شده ساده (بدون آج) بکار رفته دربرش گیر پانل به شرح زیر می‌باشد.

۲-۲-۱)  قطر برش گیر، فاصله برش گیرها در مقطع عرضی و زاویه برش گیر در مقطع طولی باید بر مبنای ظرفیت نیروی برش ناشی از خمش در پانل محاسبه گردد.

۲-۲-۲) قطر برش گیر نباید بیش از ۶۰% از قطر مفتول‌های تار یا پود اختلاف داشته باشد.

۲-۲-۳ ) رواداری های هندسی مجاز برای برش گیر باید مطابق جدول زیر باشد.

رواداری هندسی مجاز برش گیرها

ردیفعاملواحدرواداری
۱قطر برش گیرمیلی‌متر۳%±
۲*تابیدگی برش گیرمیلی‌متر۱%طول برش گیر

*منظور از تابیدگی برش گیر، میزان انحراف از محور طولی آن، محور متصل‌کننده ابتدا و انتهای برش گیر، می‌باشد.

۲-۲-۴) مشخصات مکانیکی برش گیرها مشابه مشخصات مفتول شبکه جوش شده، بندهای ۲-۱-۶ الی ۲-۱-۱۰، می‌باشد.

طراحی و ساخت تری دی پنل
ادامه مطلب

۳) میلگرد

میلگردهای مصرفی در سازه پانلی از نوع آجدار، مشابه میلگردهای مصرفی در بتن‌آرمه بوده که مشخصات آن در آیین‌نامه بتن ایران درج گردیده است.